Kundservice
 • Öppettider:
 • Vardagar: 9:00 - 17:00
 • (lunchstängt 11:30-12:00)
 • Helger: Stängt

Din varukorg innehåller:

0 upplevelser
Totalt 0 kr

Integritetspolicy

Integritetspolicy
Cookie Policy

Inom Box Experience Scandinavia AB (org.nr 556650-2406) behandlar vi Personuppgifter för användare och kunder som använder våra tjänster (”Tjänsterna”). Vi värnar om din integritet och följer vid var tid tillämplig lagstiftning som syftar till att skydda dig som privatperson. Box Experience Scandinavia AB är personuppgiftsansvarig med hänsyn till Tjänsterna, men eventuella andra Box Experience Scandinavia-bolag kan uppträda som personuppgiftsbiträden eller vara personuppgiftsansvarig för vissa Personuppgifter tillsammans med Box Experience Scandinavia AB t.ex. med hänsyn till bokningar. Med ”Personuppgifter” avses all information som direkt eller indirekt kan kopplas till en idag levande fysisk person.

Vi eftersträvar att upprätthålla en hög nivå av skydd för den personliga integriteten. Box Experience Scandinavia AB använder Personuppgifter främst för att administrera, tillhandahålla, utveckla och underhålla Tjänsterna, bearbeta dina bokningar, optimera din upplevelse av Tjänsterna och individualisera kommunikationen med dig. Var vänlig och läs denna Integritetspolicy noga för att förstå hur och för vilka ändamål vi behandlar dina Personuppgifter. Genom att lämna dina Personuppgifter till oss och godkänna tillämpliga villkor samtycker du till att dina Personuppgifter behandlas i enlighet med vad som anges i de särskilda villkoren för respektive tjänst och denna Integritetspolicy. Om lagen kräver ett mer specifikt samtycke från dig kommer vi naturligtvis fråga efter ett sådant.

Denna Integritetspolicy tillsammans med våra Bokningsvillkor och eventuella andra villkor som reglerar Box Experience Scandinavia AB:s behandling av Personuppgifter från tid till annan kallas fortsättningsvis ”Integritetsvillkor”. Integritetsvillkoren anger grunden för hur vi behandlar Personuppgifter som du lämnar till oss när du använder Tjänsterna eller som vi samlar in om dig. För vissa av våra tjänster finns det alltså även särskilda villkor för behandling av Personuppgifter som du godkänner när du använder respektive tjänst.

Ändringar i denna Integritetspolicy meddelas genom att de nya villkoren publiceras på Box Experience Scandinavia AB:s webbplatser och vi rekommenderar därför att du regelbundet tar del av dessa. Om du adderar Personuppgifter om andra personer är du ansvarig för att Box Experience Scandinavia AB får behandla även de Personuppgifterna i enlighet med tillämpliga Integritetsvillkor.

Insamling och behandling av personuppgifter

Box Experience Scandinavia samlar in och behandlar dina Personuppgifter endast om det är tillåtet enligt lag. Insamling och behandling kan ske när du använder Tjänsterna, t.ex. gör en bokning eller ett köp online eller i butik. Vi använder olika metoder för att samla in Personuppgifter som exempelvis när du bokar en upplevelse hos oss, cookies på våra hemsidor, gästundersökning och vid kontakt med vårt kundservice/bokning. Vid olika tillfällen samkör eller importerar Box Experience Scandinavia AB Personuppgifter från databaser inom och utanför Box Experience Scandinavia AB (t.ex. från Facebook eller Google). Vi får från tid till annan Personuppgifter om dig från bolag inom Box Experience Scandinavia AB, samarbetspartners och annan information som kan komma att adderas till din profil (om en profil skapats).

När det enligt lag krävs att samtycke inhämtas för behandling av vissa slags Personuppgifter eller för vissa former av behandling, så kommer samtycke inhämtas från dig innan behandling sker.

Information från och om dig som vi samlar in och behandlar

Vi samlar endast in Personuppgifter som är relevanta för det ändamål som beskrivs i de särskilda villkoren för varje Tjänst och denna Integritetspolicy. Den information som kan komma att samlas in är t.ex. uppgifter om namn, adress, telefonnummer, e-postadress, IP-adress, uppgifter för att underlätta användandet av Tjänsterna hos Box Experience Scandinavia AB. Som exempel på Personuppgifter från bolag utanför Box Experience Scandinavia AB kan nämnas uppdaterad adressinformation och demografisk information.

Ändamål för vilka vi behandlar dina personuppgifter

Box Experience Scandinavia AB samlar in Personuppgifter för olika ändamål. Vilka Personuppgifter som samlas in och hur de samlas in beror på vilka Tjänster du använder. Information som inhämtas från en Box Experience Scandinavia AB-kund används för att bygga en individuell profil, genom vilken Box Experience Scandinavia AB kan fullfölja sin del av ingångna avtal och även erbjuda en mer flexibel och individualiserad upplevelse. Information om en oidentifierad individ används för att bygga en pseudo-profil bl.a. baserat på cookies och kan, om individen senare väljer att identifiera sig t.ex. genom att göra en bokning, kopplas ihop med den profil som då skapas.

BOX EXPERIENCE SCANDINAVIA AB ANVÄNDER PERSONUPPGIFTER FÖR ATT

 • Administrera, tillhandahålla, utveckla och underhålla Tjänsterna
 • Bearbeta dina bokningar och beställningar av Tjänsterna
 • Kontakta dig via t.ex. SMS, andra mobila applikationer eller e-post eller för att avisera om din bokningsstatus eller information som ansluter till din bokning före, under och efter din upplevelse
 • Diagnostisera fel, optimera tekniken och kunna kontakta dig i händelse av problem med en bokning eller utförandet av Tjänsterna
 • Analysera och förbättra kvaliteten på och upplevelsen av Tjänsterna, t.ex. verifiera att ditt användarkonto inte används av andra
 • Individualisera kommunikationen med dig avseende våra Tjänster t.ex. genom att skapa en profil för dig och skicka erbjudande som passar din profil som användare av våra Tjänster
 • Analysera statistik och användarbeteenden rörande våra Tjänster
 • Öka din nytta och upplevelse av våra Tjänster på andra vis vi tror du skulle uppskatta, eller
 • Marknadsföra tjänster och produkter, direkt eller inte, inklusive beteende-marknadsföring

Du har rätt att när som helst och utan avgift begära att Box Experience Scandinavia AB inte behandlar dina Personuppgifter för marknadsföringsändamål eller återkalla ditt samtycke till detta. Du kan utnyttja denna rätt genom att kontakta oss på adressen som framgår av punkt 10.

Var vi lagrar och överför dina personuppgifter

Box Experience Scandinavia AB lagrar Personuppgifter i överensstämmelse med denna Integritetspolicy och gällande lagstiftning. Personuppgifter kan komma att överföras mellan bolag inom Box Experience Scandinavia AB för att behandlas för de ändamål som framgår av Integritetsvillkoren. Box Experience Scandinavia AB använder underleverantörer t.ex. för datordrift och Personuppgifter kan därför komma att överföras till dessa underleverantörer. Våra underleverantörer behandlar dina Personuppgifter endast för Box Experience Scandinavia AB:s räkning, i enlighet med våra instruktioner och endast efter att de undertecknat ett personuppgiftsbiträdesavtal enligt tillämplig lag, för att vi ska kunna säkerställa en hög skyddsnivå för dina Personuppgifter.

Box Experience Scandinavia AB kan lämna ut Personuppgifter till tredje man, såsom t.ex. polis eller annan myndighet, om det rör utredning av brott eller om Box Experience Scandinavia annars är skyldigt att lämna ut sådan uppgift med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

Box Experience Scandinavia AB överför i regel inte Personuppgifter till land utanför EU/EES men om vi t.ex. har en underleverantör i ett land utanför EU/EES eller det är nödvändigt för att vi ska kunna utföra våra avtalsenliga åtaganden gentemot dig kan överföring av Personuppgifter utanför EU/EES ske även om det landet, enligt EU-kommissionen, inte har ett adekvat skydd för Personuppgifter. För att säkerställa en hög nivå av skydd för dina Personuppgifter i sådana situationer och efterlevnad av EU/EES-regler ingår Box Experience Scandinavia AB i personuppgiftsbiträdesavtal med sådana underleverantörer. Sådana personuppgiftsbiträdesavtal reglerar underleverantörernas behandling av Personuppgifterna och, när det är tillämpligt, överföring av Personuppgifter i enlighet med gällande EU/EES regler om skydd för Personuppgifter. Avtalen innehåller villkor som EU-kommissionen kräver och som uppfyller de krav tillämplig lag ställer för att skydda de överförda Personuppgifterna.

Skyddande och gallring av personuppgifter

Box Experience Scandinavia AB har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina Personuppgifter mot t.ex. förlust, manipulation eller obehörig åtkomst. Vi anpassar kontinuerligt våra säkerhetsåtgärder till den fortlöpande tekniska utvecklingen. Box Experience Scandinavia AB gallrar Personuppgifter i enlighet med vid var tid tillämplig lag. Det innebär t.ex. att Box Experience Scandinavia raderar eller avidentifierar Personuppgifter när ändamålet för behandlingen av Personuppgifterna inte längre föreligger. Ändamålet med vår behandling av dina Personuppgifter framgår av punkt 3 ovan och Integritetsvillkoren.

Andra applikationer/webbsidor

I Tjänsterna kan det förekomma länkar till andra applikationer och/eller webbsidor som inte kontrolleras av Box Experience Scandinavia AB. Denna Integritetspolicy är endast tillämplig på ditt användande av Tjänsterna. Box Experience Scandinavia AB ansvarar inte för innehållet i länkade applikationer/webbsidor och den behandling av Personuppgifter som eventuellt görs av ägare eller operatörer av länkade webbsidor.

Ändra, radera och granska dina personuppgifter

Box Experience Scandinavia AB ser till att eventuella övriga bolag inom Box Experience Scandinavia AB erhåller tydliga riktlinjer för behandling av Personuppgifter och definierar de ändamål för vilka Box Experience Scandinavia AB ska använda Personuppgifter. Om dina Personuppgifter ändras, vänligen informera Box Experience Scandinavia AB om detta genom att sända ett meddelande till adressen som framgår i punkt 10. Box Experience Scandinavia AB ansvarar inte för problem som uppstår som en följd av att Personuppgifter är gamla eller felaktiga om du underlåtit att informera oss om ändringen.

Box Experience Scandinavia AB kommer att, på din begäran eller när Box Experience Scandinavia AB upptäcker det, korrigera eller radera felaktig eller ofullständig information. Du har även rätt att utan avgift få ett utdrag som visar vilka Personuppgifter om dig som behandlas. Begäran om utdrag ska göras till adressen som framgår i punkt 10 och ska innehålla uppgift om ditt namn, postadress, telefonnummer och e-postadress (som använts i kommunikation med Box Experience Scandinavia AB).

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till ytterligare behandling (ej retroaktivt) av dina Personuppgifter genom att kontakta Box Experience Scandinavia AB på adressen som står i punkt 10, varpå Box Experience Scandinavia AB kommer att förhindra sådan information från att fortsätta behandlas. Du görs dock uppmärksam på att återkallande av samtycke inte påverkar behandling som får göras utan samtycke (t.ex. tillhandahållande av Tjänster du beställt) men kan leda till att Tjänsterna inte fungerar som avsett eller att Box Experience Scandinavia AB inte längre kan tillhandahålla Tjänster.

Cookies

Box Experience Scandinavia AB använder cookies på sina digitala tjänster. Information om hur Box Experience Scandinavia AB använder cookies, vad de används till och hur du kan undvika dem framgår av Box Experience Scandinavia AB vid var tid gällande COOKIE POLICY.

Överlåtelse

Om vi säljer, omorganiserar eller på annat sätt överlåter hela eller delar av vår verksamhet kan dina Personuppgifter komma att överlåtas samtidigt.

Kontakt

Om du har frågor, kommentarer eller klagomål rörande Box Experience Scandinavia AB:s behandling av Personuppgifter och efterlevnad av Integritetsvillkoren eller tillämplig lag avseende skydd för Personuppgifter, vänligen skicka ett mail till info@boxexperience.com.

Om det behövs kommer Box Experience Scandinavia AB:s se till att ditt brev skickas vidare till och hanteras av relevant bolag inom Box Experience Scandinavia AB.

Box Experiences webbplats använder cookies enligt nedan. Genom att inte stänga av cookies i din webbläsare och fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies i enlighet med denna Cookie Policy och underliggande behandling av personuppgifter (om tillämpligt). Vänligen läs vår Integritetspolicy för ytterligare information om vad, hur och för vilka ändamål Box Experience behandlar personuppgifter och din rätt att få tillgång till dina personuppgifter.

Du kan ändra ditt val genom att när som helst ändra din webbläsares inställningar. Om du inaktiverar cookies kan det negativt påverka din användning av Box Experiences webbplats.

Besökare av en webbplats som använder cookies ska få information om:

 • att webbplatsen innehåller cookies, vad dessa cookies används till
 • vem som använder informationen
 • hur cookies kan undvikas.

Dessutom ska du som besökare samtycka till användningen av cookies t.ex. genom din webbläsares inställningar, men även ges möjlighet att vägra cookies.

Vad är cookies?

Cookies är små textfiler som sänds till och lagras på din enhet (mobil, dator eller surfplatta) och som är vanligt förekommande på internet. En del är nödvändiga för att du ska kunna använda webbplatsens funktionalitet fullt ut, medan andra används för att förbättra din användarupplevelse och underlätta navigation på webbplatsen.

Det finns två typer av cookies; permanenta och temporära (s.k. sessionscookies). Permanenta cookies lagras som en fil på din enhet under en längre period för att kunna anpassa webbplatsen efter dina önskemål, val och intressen. De används till exempel vid funktioner som talar om vad som är nytt sedan du senast besökte webbplatsen. När utgångsdatumet passerats raderas cookien när du återvänder till den webbplats som skapade den. Sessionscookies placeras temporärt på din dator när du besöker webbplatsen och skickas mellan din dator och servern under tiden du besöker webbplatsen och raderas när du stänger din webbläsare. Den används exempelvis för att hålla reda på vilket språk du valt.

Några exempel på vad cookies kan användas till:

 • När du loggar in på en webbplats placeras en cookie på din dator. Vid varje sidbläddring skickar din dator cookien till den webbplats du besöker och med hjälp av cookien kan webbplatsen konstatera att du är inloggad och slipper uppge användarnamn och lösenord för varje ny sida.
 • När du vill skräddarsy webbplatser efter dina preferenser. Det kan gälla formgivning på en webbplats du ofta besöker, anpassad kontrast eller teckenstorlek eller anpassad sortering eller urval.
 • På webbplatser som säljer tjänster används cookies för att göra det smidigt att boka eller beställa.
 • Registrera vilka personer som besökt vilka sidor på en webbplats. Den informationen kan sedan användas för att välja rätt annons eller på annat sätt skräddarsy de sidor användaren får se. Många cookies som används för annonsering och skräddarsytt innehåll är tredjepartscookies.
 • Följa upp trafiken genom statistik för att kunna förbättra webbplatsen och för att lära sig mer om olika målgrupper. Många cookies som används för statistik är tredjepartskakor.
 • Hålla reda på språkval, bokningskod eller medlemsnivå.

Olika typer av cookies

 • Nödvändiga: Dessa är nödvändiga för att vissa funktioner ska fungera.
 • Presentation och funktion: Dessa gör ditt användande av webbplatsen enklare och mer personlig. Exempelvis för att anpassa information och erbjudanden till sådant som du tidigare visat intresse för. Dessa cookies används även till att samla in information (t.ex. populära sidor och användarmönster) om Box Experiences besökares användning av webbplatsen så att Box Experience kan förbättra webbplatsen och Box Experiences digitala tjänster. Om du nekar dessa cookies kommer funktionaliteten på Box Experiences digitala tjänster begränsas.
 • Marknadsföring: Dessa är ofta tredjepartscookies d.v.s. de sätts inte av Box Experience men av någon av Box Experiences samarbetspartners. Dessa cookies använder information om ditt användande av Box Experiences och andra webbplatser, t.ex. webbplatser du besöker eller annonser du svarar på, för att senare kunna tillhandahålla annonser som är mer anpassade för dig, både på Box Experiences och andras webbplatser. Dessa annonser kallas ”intressebaserade annonser” eftersom syftet är att du endast ska behöva se annonser som passar dina intressen. Om du nekar dessa cookies riskerar din användarupplevelse minska.

Undvika cookies

Cookies används inte för att skada eller förstöra din dator och de flesta webbläsare accepterar automatiskt cookies. Om du trots allt inte vill tillåta cookies kan du vägra cookies i din webbläsares inställning och radera cookies som finns sparade på din hårddisk. Du kan även ställa in din webbläsare så att den meddelar dig när den tar emot en cookie. På så vis har du möjlighet att acceptera eller avvisa cookien. Mer information om detta får du från tillverkaren av din webbläsare.

Vissa tredjepartscookies kontrollerar dock inte Box Experience. Dessa kan endast stängas av på respektive webbplats och i enlighet med de instruktioner som framgår där.

Nekar du cookies kan det medföra att de digitala tjänsterna inte fungerar som avsett.

Varför cookies?

Genom att använda cookies känner våra webbplatser igen din enhet när du besöker oss igen och du slipper ange vissa data varje gång du använder våra digitala tjänster. Cookies hjälper även oss att anpassa tjänsterna efter dina behov, exempelvis så du slipper välja språk. Webbplatsen blir helt enkelt enklare att använda.

Box Experience använder även cookies för utvärdering av sök- och användarbeteenden inom och utanför Box Experiences webbplats, för att vidareutveckla Box Experiences digitala tjänster. Syftet är att optimera användarupplevelsen, individualisera marknadsföringen samt föra statistik.

Vi kan även använda andra bolag som, i vårt ställe, sätter cookies för att leverera tjänster som de tillhandahåller.

Samtycke till användning av cookies

Du samtycker till Box Experiences användning av cookies i enlighet med denna Cookie Policy genom att fortsätta använda webbplatsen och ha webbläsaren inställd på att tillåta cookies.

Kontakt

Frågor och kommentarer om vår Cookie Policy välkomnas och sänds till info@boxexperience.com

Information om hur Box Experience hanterar personuppgifter framgår av vår gällande Integritetspolicy.